Notícies del Club Nàutic

Tota l'actualitat del Club Nàutic de l'Ametlla de Mar. Cursos, notícies i informacions.

CAMBIO de CANALES VHF del CCS Tarragona / Salvamento Marítimo

Dijous 28 de Juliol

A las 00:00 Hora Local del próximo lunes 01 de agosto, el CCS Tarragona / Salvamento Marítimo comenzara a usar los nuevos canales de VHF asignados en la zona de Tarragona.

El Canal 15 (156.750 Mhz) de VHF pasará a ser usado por Tarragona Trafico - Salvamento Marítimo, manteniéndose escucha en este canal en vez de en el canal 74 actual.

Se continuará manteniendo escucha permanente en el Canal 16 (156,800 MHz) de VHF como hasta ahora. El canal 16 es el canal de llamada y tráfico de socorro, la duración de la comunicación en este canal de socorro, excepto en situación de peligro, se limitará a la mínima esencial para establecer el contacto y acordar el canal de trabajo.

El canal 6 (156.300 MHz) de VHF quedará reservado y asignado a Salvamento Marítimo para su posible uso en emergencias

Descàrrega CambiodeCanalesVHFSalvamentoTarragona.pdf

LOTERIA DE NADAL

Divendres 22 de Juliol

CLUB NAUTÌC L’AMETLLA DE MAR

JA TENIM AQUÌ LA LOTERIA DE NADAL 2022.

YA TENEMOS AQUI LA LOTERIA DE NAVIDAD 2022.


CONCURS PESCA 2022

Dijous 21 de Juliol

CONCURS DEL CALAMAR, 20 D’AGOST
· Sortida lliure i entrada 22.00h / Salida libre y entrada 22.00h.
· Trofeu: més gran major quantitat / Trofeo: más grande mayor cantidad.
· Hi haurà pica - pica / Habrá pica-pica.

CONCURS DE PIOC, 10 DE SETEMBRE
· Sortida 9,00 A 14.00H / Salida DE 9.00 A 14.00H.
· Trofeu: més gran major quantitat / Trofeo: más grande mayor cantidad
· Hi haurà pica - pica / Habrá pica-pica.

CONCURS DE CURRY, 24 DE SETEMBRE
· Sortida 9,00 A 14.00H / Salida DE 9.00 A 14.00H.
· Trofeu: més gran major quantitat / Trofeo: más grande mayor cantidad
· Hi haurà pica - pica / Habrá pica-pica

Per a tots els concursants el plaç d’inscripció finalitza 3 dies abans / Para todos los concursantes el plazo de inscripciones finaliza 3 días antes.

Descàrrega cartellsCNAMCONCURSPESCA22.pdf

CIRCULAR BENZINERA - DESCOMPTE SOCIS -CNAM ESTIU 2022 / CIRCULAR GASOLINERA - DESCUENTO SOCIOS - CNAM VERANO 202

CIRCULAR BENZINERA - DESCOMPTE SOCIS -CNAM ESTIU 2022 / CIRCULAR GASOLINERA - DESCUENTO SOCIOS - CNAM VERANO 202

Dimarts 05 de Juliol

CIRCULAR INFORMATIVA – CANVIS EN BENZINERA

– NO BONIFIACACIÓ CARBURANTS EMBARCACIONS D’ESBARJO BOE -

Benvolgut soci,

Per mitjà del present l'informem que en els pròxims dies es posarà en funcionament l'explotació de la benzinera del club per part de l'empresa ALAS ESTACIONES DE SERVICIO, SL, tal com ja es va comentar en la passada Assemblea General de socis del passat 30 d'abril.

Aquesta modificació té com a únic objectiu que els socis del club puguin subministrar el carburant a uns preus més competitius i econòmics, més en un moment de complexitat econòmica amb uns elevadíssims preus dels carburants i subministraments en general, que el nostre país i la majoria de països de la nostra zona està suportant a causa de múltiples factors externs i interns, que ens obliga a valorar, buscar i comparar entre les diferents opcions que aquest mercat ofereix, si bé oferint uns productes de qualitat.

Com a soci del club,  disposarà d'un “QR” que li atorgarà de manera automàtica un descompte respecte el preu de venda de 0,10€/litre subministrat, no havent de realitzar cap tràmit, bescanvi o gestió addicional per a gaudir d'aquesta reducció de preu, en cas de dubte o ajuda per a la seva aplicació, pot sol·licitar-la al mariner en l'estació de servei.

Així mateix, l'informem que la benzinera del club ja disposa del “autoservei”, de manera que en hores en les quals no es trobi el mariner de suport i ajuda habitual, el soci i/o usuari pugui proveir la seva embarcació de carburant i no depengui de l'horari o servei de marineria.

El passat 26 de juny, mitjançant la publicació en el BOE del Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny de 2022, queden exclosos de la bonificació extraordinària dels 0,20€/litre els carburants utilitzats en la nàutica d'esbarjo, mesura que l'informem si bé no compartim, pel greuge que aquesta aplicació ens comporta.

Rebi una salutació i li desitgem que tinguin un bon estiu.

La Junta Directiva

Club Nàutic l’Ametlla de Mar                                                                                                                            Juliol ‘2022

 

CIRCULAR INFORMATIVA  - CAMBIOS EN GASOLINERA

– NO BONIFICACIÓN CARBURANTES EMBARCACIONES DE RECREO BOE -

Apreciado socio,

Por medio del presente le informamos que en los próximos días se podrá en funcionamiento la explotación de la gasolinera del club por parte de la empresa ALAS ESTACIONES DE SERVICIO, SL, tal como ya se comento en la pasada Asamblea General de socios del pasado 30 de abril.

Esta modificación tiene como único objetivo que los socios del club puedan subministrar el carburante a unos precios más competitivos y económicos, más en un momento de complejidad económica con unos elevadísimos precios de los carburantes y suministros en general, que nuestro país y la mayoría de países de nuestra zona está soportando debido a múltiples factores externos e internos,  que nos obliga a valorar, buscar y comparar entre las diferentes opciones que este mercado ofrece, si bien ofreciendo unos productos de calidad.

Como socio del club dispondrá de un “QR” que le otorgará de forma automática un descuento sobre el precio de venta 0,10€/litro suministrado, no debiendo de realizar ningún trámite, canje o gestión adicional para disfrutar de dicha reducción de precio, en caso de duda o ayuda para su aplicación, puede solicitarla al marinero en la estación de servicio.

Asimismo, le informamos que la gasolinera del club ya dispone del “autoservicio”, de forma que en horas en las que no se encuentre el marineo de soporte y ayuda habitual, el socio y/o usuario pueda abastecer su embarcación de carburante y no dependa del horario o servicio de marinería.

El pasado 26 de junio, mediante la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio de 2022, quedan excluidos de la bonificación extraordinaria de los 0,20€/litro los carburantes utilizados en la náutica de recreo, medida que le informamos si bien no compartimos, por el agravio que dicha aplicación conlleva.

Reciba un saludo y le deseamos que  tengan un buen verano.

La Junta Directiva

Club Nàutic l’Ametlla de Mar                                                                                                                            Julio ‘2022

Descàrrega CircularBenzineraDescompteSocisCNAMEstiu2022.pdf
Descàrrega CircularGasolineraDescuentoSociosCNAMVerano2022.pdf

CIRCULAR ASSEGURANÇA - ASSISTENCIA - DOCUMENTACIÓ EMBARCACIONS 2022 / CIRCULAR SEGURO - ASISTENCIA - DOCUMENTACIÓN EMBARCACIONES 2022

Dimarts 05 de Juliol

CIRCULAR INFORMATIVA  - RECORDATORI

Estem ja en ple estiu, i us volem recordar i fer un petit repàs o recordatori amb l’objectiu que pugueu gaudir d’una millor tranquil·litat i seguretat en les seves sortides a la mar, tant nosaltres com els vostres companys de sortida, com per la vostra embarcació.

1.- Obligatorietat per Llei de disposar d’una assegurança  per a la seva embarcació que tingui la cobertura mínima de responsabilitat civil per danys a tercers, si bé aconsellem millorar aquestes  cobertures mínimes a les que s’adaptin a la seva necessitat concreta segons l’embarcació i ús, recordant també que totes les embarcacions que estan dins de les instal·lacions  i no surten a mar, també han d’estar degudament assegurades. Així mateix, ha de facilitar una còpia del darrer rebut pagat i vigent de prima anual a capitania del nostre club.

2.- Aconsellem tingui sempre contractada la cobertura de remolcada o assistència al navegant per a la seva embarcació, ja que per un cost molt baix, en cas de necessitat no tindrà de fer front al cost econòmic que representa el servei de “Salvament Marítim”.

3.- En els darrers temps, s’ha observat un increment de les actuacions de revisió i control a les embarcacions esportives per part de les autoritats de vigilància marítima, el les quals es procedeix a la revisió i control de la documentació de l’embarcació i patró, revisions, assegurança, permisos de pesca, equipament de seguretat, etc... També un control a les embarcacions per entrades, aproximacions o bé inclús anclar a les o boies  i/o zones i espais senyalitzats, com a zones de platja , protegides o d’accès regulat o controlat, amb el qual, aconsellem tingui una vigilància especial en els espais senyalitzats i delimitats amb boies i zones de platja i bany, de forma no incórrer en possibles  sancions.

Recordar que el club nàutic us desitja i treballa per donar als seus socis i usuaris un bon servei de forma que pugueu gaudir  tots del mar, la pesca, la navegació, la vela, etc… També de les  seves intal.lacions i serveis, de forma que facin la vostra afició el mes agradable i satisfactòria possible.

Que gaudiu del mar i l’estiu.

La Junta Directiva

Club Nàutic L’Ametlla de Mar                                                                                                                                 Juliol ‘2022

 

CIRCULAR INFORMATIVA  - RECORDATORIO

Estando ya en pleno verano, os queremos recordar y hacer un pequeño repaso o recordatorio con el objetivo de que podáis estar más tranquilos y seguros en vuestras salidas al mar, tanto para usted y sus compañeros de salida, como para su embarcación.

1.- Obligatoriedad por Ley de disponer de un seguro para su embarcación ó que tenga la cobertura como mínimo de responsabilidad civil por daños a terceros, si bien aconsejamos mejorar estas  coberturas mínimas de forma que se adapten a sus necesidades concretas según su embarcación y uso, recordando también que todas las embarcaciones que están dentro de les instalaciones y no salen al mar, también deben de estar debidamente aseguradas. Así mismo, debe de facilitar una copia del recibo pagado y vigente de la prima anual a capitanía de nuestro club.

2.- Aconsejamos tenga siempre contratada la cobertura de remolque o asistencia al navegante para su embarcación, ya que per un coste muy bajo, en caso de necesidad no tendrá que hacer frente al coste económico que representa el servicio de “Salvamento Marítimo”.

3.- En los últimos tiempos, se ha detectado un incremento de las actuaciones de revisión y control a las embarcaciones deportivas por parte de las autoridades de vigilancia marítima, en las cuales proceden a la revisión de la documentación de la embarcación y su patrón, revisiones, seguro, permisos de pesca, equipamiento de seguridad, etc… También un control sobre las embarcaciones por accesos,  aproximaciones o bien incluso anclajes en las boyas  y/o zonas o espacios señalizados  como a zonas de playa,  protegidas o de ceso regulado o controlado, con lo cual,  le aconsejamos tenga un cuidado especial en los espacios señalizados y delimitados con boyas y zonas de playa y baño, de forma de evitar dichas sanciones.

Recordar que el club nàutic desea y trabaja para dar a sus  socios y usuarios un buen servicio de forma que puedan disfrutar  todos del mar, la pesca, la navegación, la vela, etc.… También de sus instalaciones y servicios, de forma que hagan su afición lo más agradable y satisfactoria posible.

Que disfruten del mar y del verano.

La Junta Directiva

Club Nàutic L’Ametlla de Mar                                                                                                                                 Julio ‘2022

Descàrrega CircularRecordatorioSeguroAsistenciaDocumentaciónVerano 2022.pdf
Descàrrega CircularRecordatoriAssegurançaAssistènciaDocumentacioEstiu2022.pdf

CURSET ESTIU VELA LLEUGERA 2022

Dimecres 01 de Juny

Ja podeu inscriure-hos al curset d'estiu 2022.

Trobareu tota la informació a la Web de velalametlla.com.

http://velalametlla.com

Per qualsevol consulta podeu escriure un mail a activitats@velalametlla.com.

Veniu a gaudir de la vela.


l’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS, de caràcter ORDINARI

Dissabte 09 de Abril

L’Ametlla de Mar, 9 d’abril de 2022
Benvolgut soci,
Per la present el convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS, de caràcter ORDINARI, que
tindrà lloc el dissabte, dia 30 d’abril, a les 10.30 h. en primera convocatòria i a les 11.00 h. en
segona, a les instal·lacions del Club Nàutic, amb el següent Ordre del Dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea cel·lebrada (6 d’abril de 2019).
2. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici 2.019 i de la seva
liquidació amb el pressupost.
3. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici 2.020 i de la seva
liquidació amb el pressupost.
4. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici 2.021 i de la seva
liquidació amb el pressupost.
5. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici 2.022.
6. Precs i preguntes.
Tota la documentació a la que es fa referència a la present convocatòria es podrà consultar a les oficines del Club des de quinze dies abans de la seva celebració.
Atentament,
Jaume de Yebra Sugrañes
President del Club Nàutic L’Ametlla de Mar.-
_____________________________________________________________________
L’Ametlla de Mar, 9 de abril de 2022
Apreciado socio,
Por la presente le convocamos a la ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, de carácter
ORDINARIO, que tendrá lugar el sábado, día 30 de abril, a las 10.30 h. en primera convocatoria y a
las 11.00 h. en segunda, en las instalaciones del Club Nàutic, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea celebrada (6 de abril de
2019).
2. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2.019 y de la
liquidación con su presupuesto.
3. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2.020 y de la
liquidación con su presupuesto.
4. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2.021 y de la
liquidación con su presupuesto.
5. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2.022.
6. Ruegos y preguntas.
Toda la documentación a la que hace referencia la presente convocatoria se podrá consultar en las oficinas del Club desde quince días antes de su celebración.
Atentamente,
Jaume de Yebra Sugrañes
President del Club Nàutic L’Ametlla de Mar.-

Descàrrega ConvocatòriaAssembleaGeneralSocisCNAM.pdf

CALÇOTADA SOCIAL- RESULTAT

Diumenge 27 de Març

CELEBRAT L'ESDEVENIMENT "CALÇOTADA SOCIAL" EL DIA 27 DE MARÇ DE 2022, DESPRÉS D'AQUESTA PANDÈMIA, VA RESULTAR UN ÈXIT DE SOCIS, ACOMPANYANTS I JUNTA DIRECTIVA.

CELEBRADO EL EVENTO “CALÇOTADA SOCIAL” EL DIA 27 DE MARZO DE 2022, DESPUES DE ESTA PANDEMIA, RESULTO UN ÉXITO DE SOCIOS , ACOMPAÑANTES Y JUNTA DIRECTIVA.

 

 


ESDEVENIMENTS

Dimecres 16 de Febrer

Calçotada Dissabte 26 de Març de 2.022

Socis i simpatitzants a partir de la 13:00 hores. Confirmar una setmana abans (fins 18 de Marçs).

Preu tants cap / tants barrets. Si plou o fa mal temps s’aplaçara al dia seguent..

 

Calçotada Sabado 26 de Marzo de 2.022

Socios y simpatizantes a partir de las 13:00 horas. Confirmar una semana antes (hasta el 18 de Marzo).

Precio a escote. Si llueve o hace mal tiempo se aplazara al dia siguiente.

 


Festa de la Vela Catalana 2022

Dimecres 09 de Febrer

24 DE FEBRER DE 2022

Tenim el plaer d’anunciar-vos que la Festa de la Vela Catalana està de camí per guardonar els èxits esportius i socials d’aquesta temporada. Serà el pròxim 24 de febrer a les 20h i, com també va ser l’edició 20/21, la Festa se celebrarà en format digital a través de les xarxes socials de la Federació per evitar una gran concentració de persones i, d’aquesta manera, frenar la propagació de la Covid-19. Posteriorment a la Festa, cada club serà l’encarregat, si ho desitja, de lliurar els diferents premis que rebran.

06. Veles de Clubs Veles de platí, or, plata i bronze seguint els criteris establerts per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Vela el 2021 (núm. llicències, regatistes ARC, organització de regates, escola de vela...) 

BRONZE 2021/2022 CLUB NAUTIC L'AMETLLA DE MAR.


Sortida Guida per les Nostres Calas

Dimarts 08 de Febrer

 
Estimats socis,
El nostre Club organitza una FANTASTICA sortida GUIADA per les nostres cales el dia 27 de Febrer de 2022,

aprofitarem aquest temps primaveral i la bona mar que tenim per fer una ruta de 2h. aproximadament.

Sortida per a tots els nivells i totes les edats.

Es pot anar en Caiac, Paddlesurf o Waterbike

Sortida de 10:30 a 13h aproximadament.

Podeu formalitzar la reserva desde aquest link: https://cutt.ly/zOQrjdy  fiqueu en codi: "amicsdelmar" i us farà el desconte

o en Oficina del Club.


 

Descàrrega SORTIDA GUIADA.pdf

Noves llicències de lleure_Lleure VELA i Lleure MAR

Dissabte 22 de Gener

Llicència de Lleure VELA, amb cobertura per les disciplines de vela, creuer, patí de vela, windsurf i kitesurf, vela lleugera i radiocontrol.

Llicència de Lleure MAR, amb cobertura per les disciplines de vela, afegint tots aquests esports: natació en aigües obertes, paddle surf, wake surf, surf, snorkel, piragüisme i caiac.

Solicitar tramit al CNAM.

 

Descàrrega LLEURE CLUBS.pdf

Bandera Azul y Jóvenes Reporteros lanzan #LitterLessCampaign

Dijous 07 de Octubre

Estimados amigos y amigas de Bandera Azul, 

nos complace informaros del lanzamiento de la campaña internacional para concienciar sobre la problemática de las basuras #LitterLessCampaign. Esta campaña de concienciación global está liderada por la Fundación para la Educación Ambiental que desarrolla, entre otros, los programas Bandera Azul, Ecoescuelas y Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente. La campaña está dirigida a los jóvenes de 11 a 25 años, y queremos extenderla a los clubs náuticos y a las escuelas de vela. Se propone la realización de 7 actividades muy sencillas de concienciación entre los días 18 y 28 de octubre, y que se difundan durante esos días a través de redes sociales con el hashtag #LitterLessCampaign

Los mejores vídeos y fotografías de los socios o alumnos de las escuelas de vela concursarán y podrán ganar premios de 200€, 150€ y 100€. También habrá un premio de 200€ para la escuela de vela o club que mayor difusión haga de las actividades a través de redes sociales con el hashtag #LitterLessCampaign 

Contamos con vuestra inestimable ayuda para difundir esta convocatoria y llegar al máximo número de personas y también contar con vuestra participación. 

Podéis inscribiros aquí: https://jovenesreporteros.org/participa-llc o remitir un correo a yre@adeac.es 

Y consultar las bases del concurso aquí: https://jovenesreporteros.org/litter-less-campaign

 


Connecta´t al mar

Dimarts 25 de Maig

Benvolgut/da soci/a:

El proper Diumenge dia 30 de Maig  juntament amb l´associació Graellsia (Grup d´Estudis i comunicació ambiental) i dintre de la setmana de la Natura durem a terme una activitat anomenada Connecta´t al mar i que consisteix en una neteja marina i una jornada divulgativa sobre el problema de les deixalles marines, enfocat a la gent que navega a l´Ametlla de Mar.

Durant el matí es repartiran bosses a les persones participants per a que recullin deixalles quan surtin a navegar i a la tarde a les 17:00 hores  hi haurá una xerrada divulgativa a la Marina Seca del Club. 

L´objectiu és donar a conèixer al sector nàutic esportiu els valors de l´Espai d´Interès Natural del Cap de Santes Creus al sud del port i implicar-los en la neteja del mar durant el seu oci, així com la tipologia, per poder determinar el seu origen i pensar accions de prevenció.

Si estas interessat en participar pots contactar amb infograellsia@gmail.com per a realitzar l´inscripció.

Desitjant que aquesta iniciativa sigui del seu interés restem a la vostra disposició per qualsevol dubte.

Atentament:

Enric Domenech

Responsable de Medi Ambient del Club

Descàrrega CursosVela2021Castellano.pdf
Descàrrega Cursos Vela 2021 Catala.pdf

X Jornades de la Tonyina Roja del Mediterraní

Dimarts 20 de Abril

Les Jornades Gastronòmiques de l’Ametlla de Mar són l’aparador dels productes de la seva llotja i una mostra de les millors receptes dels seus restauradors.En aquesta setmana la protagonista és la tonyina roja i els nostres cuiners, que amb les seves tècniques tant tradicionals com innovadores, ens delectaran amb els diferents menús que oferiran durant les jornades gastronòmiques.

En la setmana gastronòmica de la Tonyina roja, a fi de celebrar, donar a conèixer i gaudir de la tonyina roja del Mediterrani, presentem un programa que, dirigit a professionals i al públic en general (des d’afeccionats a famílies), converteix l’Ametlla de Mar en una gran festa on tots, dels més grans als més petits, podran viure el singular univers de la tonyina roja en un entorn on coincideixen gastronomia, mar, aventura, festa, jocs, degustacions, mercat de productes, curses, menús exclusius amb la tonyina roja als millors restaurants de l’Ametlla de Mar...

Uns dies al voltant d’un dels millors productes gastronòmics del món –la tonyina roja- on fruir de l’esperit lúdic de l’Ametlla de Mar.

Àrea de Turisme, Comerç i Civisme de L'Ametlla de Mar

Podeu consultar la informació de les X Jornades de la tonyina roja del Mediterrani clicant damunt.:

Jornades.- https://www.ametllamar.cat/turisme/Resources/Temp/jornades-tonyina-roja-2021.pdf.

Ruta-tapa.- https://www.ametllamar.cat/turisme/Resources/Temp/ruta-tapa-tonyina-2021.pdf.

Concurs instagram.- https://www.ametllamar.cat/turisme/Resources/Temp/bases-concurs-instagram-tonyina-2021.pdf

 


Circular Eleccions-Circular Elecciones - CNAM 2021

Dijous 25 de Març

Benvolgut soci,

La Junta Directiva d’acord amb l’establer en l’article 37 dels Estatuts del Club Nàutic l’Ametlla de Mar, convoca eleccions per finalització del seu mandat.

Degut a que els vigents Estatuts no contemplen el poder votar per correu postal o el vot electrònic,les eleccions s’hauran de fer tal com disposa la disposició transitòria tercera apartat 4 del Decret Llei 31/2020, és a dir, en un acte de votació independent a la realització d’una Assemblea General, de manera que es puguin adoptar i garantir les mesures sanitàries vigents de la COVID-19, en el moment de la seva realització.

Les eleccions es celebraran el proper diumenge, dia 02 de maig de 2021 de 10:00 a 14:00 hores al local social del club.

Descàrrega BASESELECCIONS2021CATALA.pdf
Descàrrega BASESELECCIONES202CASTELLANO.pdf Descàrrega CALENDARIELECTORALCNAM2021.pdf

Aquest estiu s’ho passaran la mar de bé!

Diumenge 21 de Juny

Aquest estiu s’ho passaran la mar de bé!

Arriba l’estiu i, per als pares i mares de Catalunya, torna la difícil tasca de mullar-se i decidir les activitats d’estiu que els seus fills i filles faran. I quina millor manera de mullar-se, i no fer aigües en l’intent, que practicar l’esport de la vela. 

Les més de 70 Escoles de Vela reconegudes per la Federació vetllaran perquè es compleixen totes les mesures, pautes i recomanacions de seguretat i higiene perquè els infants i joves gaudeixin amb total tranquil·litat d’un esport que connecta amb la natura i que, a més a més de formar navegants, educa persones.

Els alumnes aprendran els conceptes bàsics de la navegació com són els vents, la propulsió, els diferents rumbs, les parts de l’embarcació, fer nusos mariners, el trimatge les veles… i, a més a més, es formaran adquirint hàbits saludables i valors socials i esportius que ens aporta la cultura de mar com són la igualtat, la confiança en un mateix, el respecte al medi ambient, la presa de decisions, la tolerància, la iniciativa, el joc net, l’esperit d’equip, la solidaritat i la companyonia. 

I ho faran gràcies a un gran equip de tècnics acreditats amb titulacions oficial del departament d’Educació de la Generalitat i a una actualitzada i pionera metodologia, desenvolupada per l’Escola Catalana de Vela, on l’eix vertebral de tota la formació és que l’alumnat se senti involucrat aprenent perquè la diversió i l’aprenentatge vagin de la mà. 

Aquest estiu s’ho passaran la mar de bé navegant!


RESULTATS BANDERES BLAVES PORTS 2019

Divendres 12 de Juny

Benvolguts amics,

Ens plau felicitar-vos per haver estat guardonats amb la BANDERA BLAVA EUROPEA DE PORTS ESPORTIUS per aquest any 2020.  Noticies com aquesta, especialment en un moment com l’actual,  ens dona empenta a tots per continuar treballant com fins ara, i reafirma l’excel·lència en els serveis que els ports donen als seus usuaris.

Estem estudiant la millor manera de fer-vos a mans les banderes, de la qual cosa us mantindrem puntualment informats.

Salutacions cordials i enhorabona!

Subdirecció General de Ports i Aeroports

Direcció general de Transports i Mobilitat

 

Terres de l’Ebre:  C. N. L’Ametlla de Mar


Circular Informativa Socis Fase 3 - Desescalada COVID-19

Dimarts 09 de Juny

Benvolgut soci/socia,

Adjuntem diferent informació que relativa a l’entrada en la FASE III de desescalda a la regió sanitària de TERRES DE L’EBRE (Alcanar-Ametlla de Mar), on està ubicat el nostre port.

                -Circular CNAM informativa entrada FASE-3.

                -Mesures de prevenció FASE 3 – CNAM.

                -Escrit de recomanacions "Ports de la Generalitat" actualitzat a 08/06/2020.

Esperem ens puguem veure aviat.

Salutacions.

Club Nàutic l'Ametlla de Mar

Descàrrega CNAM-Circular Socis FASE-3 . Desescalada-COVID-19.Catala.pdf
Descàrrega MESURES DE SEGURETAT FASE-3 COVID-19 - CNAM 08.06.2020.Catala.pdf

Circular Informativa Socis Fase 2 - Desescalada COVID-19

Dijous 28 de Maig

Benvolgut soci/socia,

Adjuntem diferent informació que relativa a l’entrada en la FASE II de desescalda a la regió sanitària de TERRES DE L’EBRE, on està ubicat el nostre port.

                -Circular CNAM informativa entrada FASE-2.

                -Mesures de prevenció FASE 2 – CNAM.

  Esperem ens puguem veure aviat.

  Salutacions.

  Club Nàutic l'Ametlla de Mar

Descàrrega CNAM-Circular Socis FASE-2.Desescalada-COVID-19.Catala.pdf
Descàrrega MESURES SEGURETAT FASE-2 -COVID-19 - CNAM 25.05.2020.Catala.pdf Descàrrega MEDIDAS DE SEGURIDAD FASE-2 -COVID-19 - CNAM 25.05.2020.Castellano.pdf

APERTURA PESCA ESPORTIVA I RECREATIVA-FASE DESESCALADA 1

Dimarts 19 de Maig

Benvolgut soci,

En el passat comunicat us vam informar que el club nàutic de l’Ametlla de Mar entrava en la FASE 1 de desescalada a partir del passat  dilluns 11 de maig, i que segons l’Ordre TMA/400/200 de 9 de maig, s’autoritzava amb limitacions i obligacions la nàutica y navegació d’esbarjo, atenent a la seva consideració de turisme actiu.

Avui us volem informar que amb la publicació al BOE del passat dissabte 16 de maig del 2020 de l’Ordre SND/414/2020, es modifica la publicada i comunicada el 9 de maig i en el seu capitol XV, Article 49, queda autoritzada la práctica de la pesca esportiva i recreativa, en totes les seves modalitats sempre que es respecti la distància de seguretat i les mesures d’higiene i prevenció fixades per les autoritats sanitàries.

Com sempre, restem a la seva disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment.

Atentament,

La Junta Directiva

Club Nàutic L’Ametlla de Mar

Descàrrega CNAM-Circular Apertura Pesca Recreativa Fase1 Desescalada 1 (COVID-19).Castellano.pdf
Descàrrega Condiciones BOE Pesca Deportiva 16 05 2020.pdf Descàrrega CNAM-Circular Obertura Pesca Recreativa Fase1 Desescalada 1 (COVID-19).Catala.pdf

INFORMACIÓ ENTRADA FASE 1 TERRES DE L'EBRE - CNAM

Dimecres 13 de Maig

Benvolgut soci/socia,

Adjuntem diferent informació que afecta  a l’entrada de la en la nàutica esportiva i d’esbarjo amb l’entrada en la FASE I de desescalada a la regió sanitària de TERRES DE L’EBRE, on està ubicat el nostre port.

                -Circular CNAM informativa.

                -Mesures de prevenció FASE 1 – CNAM.

                -Escrit de Ports de la Generalitat actualitzat a 10/05/2020.

                -Article 7 del BOE 10/05/2020 que regula pràctica de nàutica esportiva en FASE 1.

Salutacions.

Descàrrega CNAM-Circular Socis Desescalada 1 _COVID-19_ V2.Catala.pdf
Descàrrega Mesures Prevencio CNAM-COVID 19-11.05.2020.Catala.pdf Descàrrega Recomanacions PORTS_actualitzada 10_05_2020 DEF.pdf

Circular i Informació Socis Inici Desescalada COVID-19

Dissabte 02 de Maig

Benvolgut soci,

Amb motiu de l’inici de la fase de desescalada de l’estat d’alarma sanitària davant COVID-19 i estant en la primera fase o FASE 0, passem a adjuntar-vos informació relativa a les diferents autoritats competents en aquesta matèria per al seu coneixement:

-Recomanacions de Ports de la Generalitat sobre l’aplicació als ports de la seva competència  de les mesures adoptades per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

-Resposta aclariment de la Direcció General de Marina Mercant de 30.04.2020, en relació a la consideració de la navegació d’oci o esportiva durant les fases de transició a la nova normalitat.

-Mesures de prevenció a les instal.lacions del  CNAM davant el COVID-19, fase actual.

 

Com sempre, restem a la seva disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment.

Atentament,

La Junta Directiva

Club Nàutic L’Ametlla de Mar

Descàrrega CNAM-Circular Socios Inicio Desescalada _COVID-19_.pdf
Descàrrega CNAM-Circular Socis Inici Desescalada _COVID-19_.pdf Descàrrega Protocolo COVID 19-CNAM 02.05.2020..pdf

ESTAT DE COMPTES 2019 / ESTADO DE CUENTAS 2019

Dimarts 28 de Abril

Benvolgut soci,
En primer lloc esperem i desitgem que estigueu bé de salut i que l’efecte de l’estat d’alarma
sanitària decretada conseqüència del COVID-19, hagi estat el mínim possible.

Tenint en compte que l’entrada en vigor de les mesures derivades d’aquest estat, impedeix la
cel.lebració de la Assemblea anual i la presentació i aprovació, si s’escau, dels Comptes de
l’Exercici 2019 i del Pressupost per a l’Exercici 2020, implica que aquesta queda posposada per a
quan sigui possible, termini que avui no podem encara plantejar.

Degut a la impossibilitat de reunió, volem no obstant, fer-li arribar els Comptes Anuals de
l’Exercici 2019 i la liquidació del compte de resultats d’aquest exercici amb el seu pressupost.
 

Descàrrega CNAM-Circular Socios - Cuentas Anuales Ejercicio 2019.pdf
Descàrrega COMPTES ANUALS EXERCICI 2019 CNAM.pdf Descàrrega CNAM-Circular Socis -Comptes Anuals Exercici 2019.pdf

Concurso "Embárcate en la vuelta al Mundo"

Dimecres 08 de Abril

Benvolgut soci:

En primer lloc desitjem que estiguessiu tots be de salut en aquest moment tant complicat que ens toca viure i que esperem  acabi ben aviat per  tornans  a veure pronte i poder  gaudir del port i de les vostres embarcacions ben aviat.

També os volem informar que actualment  tot i les restriccions vigents en matéria de movilitat i treball el club continua oferint el servei de vigilància i seguretat de les embarcacións amarrades  en el nostre club per la cual cosa os volem transmetre un missatge de tranquilitat de que tot esta bé.

Ja per últim os fem arribar un enllaç  a un concurs que ens han enviat els nostres amics de Bandera Blava per si voleu participar i poder pasar així una estona mes entretinguda .

Desitjant tornar a la normalitat el mes aviat posible rebeu una cordial abraçada de tot l´equip del Club.

 

Distinguido socio:

En primer lugar desearos que estéis todos bien de salud en estos momentos tan complicados que nos toca vivir y esperamos acabe pronto para volver a disfrutar del puerto y vuestras embarcaciones.

También os queremos informar que actualmente aún con las restricciones de movilidad y trabajo existentes el club sigue ofreciendo el servicio de vigilancia y seguridad de las embarcaciones amarradas en nuestro puerto por lo cual os queremos transmitir un mensaje de tranquilidad de que toda esta bien.

Ya por ultimo os hacemos llegar un enlace a un concurso que nos han pasado nuestros amigos de Bandera Azul para ayudar a pasar un rato de entretenimiento si os apetece.

Deseando volver a la normalidad lo antes posible os mandamos un abrazo enorme de parte de todo el equipo del club.

 

Desde ADEAC, queremos compartir con vosotros el concurso “Embárcate en la vuelta al mundo”, con el que celebramos el V centenario del viaje capitaneado primero por Magallanes y luego por Elcano, que culminó en la primera circunnavegación de la Tierra. Se trata de un viaje muy interesante a todos los niveles, tanto políticos, estratégicos, ambientales, geográficos y en condiciones de confinamiento ¿os suena? ;) y los materiales son muy divertidos, didácticos y agradables, para que facilite la comprensión del lector. Estamos seguros de que os va a encantar.

Los trabajos pueden presentarse hasta octubre, por lo que pueden hacerse ahora o durante las vacaciones de verano.

Si lo consideráis interesante, os agradeceríamos que lo compartierais con vuestros usuarios, socios y familias, escuelas de vela o buceo, etc. También podéis participar vosotros y vuestras familias.

Tenéis toda la información en http://www.adeac.es/V-centenario.

Si tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros en v-centenario@adeac.es.​

Muchas gracias,

El equipo de ADEAC

 


Llançament de la campanya “Porta’m: hidratem consciències, reduïm residus”

Dimecres 04 de Març

“Porta’m: hidratem consciències, reduïm residus”

Aquesta campanya té com a objectiu oferir una alternativa sostenible a les ampolles de plàstic d’un sol ús i instaurar bons hàbits entre els navegants. Per això, tots els Clubs i Escoles adherits, a partir de meitats de març, instauran dintre de les seves instal·lacions un punt Porta’m on els socis i abonats, si responen correctament un qüestionari sobre sostenibilitat, rebran una ampolla metàl·lica reutilitzable. 


Congrés de la Vela Catalana

Dimarts 25 de Febrer

Ja el tenim aquí! Aquest dimecres comença el Congrés de la Vela Catalana

 

Aquests dimecres i dijous –26 i 27 de febrer– el col·lectiu de la vela té una cita en el Barcelona International Sailing Center (BISC) per celebrar el Congrés de la Vela Catalana. Un esdeveniment obert a tot el col·lectiu de la vela -esportistes, Clubs i Escoles de Vela, Directors Esportius, tècnics, jutges i navegants- que té com a objectiu ser un espai de col·loqui on es tractin temes d’interès, es presentin les darreres novetats del sector i on els diferents assistents aprofitin per fer networking. A més, també hi haurà un espai dedicat als distribuïdors nàutics.

La realització d’aquest meeting es dividirà en dues sessions, dimecres 26 de febrer i dijous 27. En el transcurs d’ambdós dies hi haurà un total de 13 ponències dirigides a diferents col·lectius on es tractaran temes de caràcter tècnic, pedagògic, de gestió, de comunicació, nutricional, legislatiu i, com a novetat respecte a la primera edició del 2017, se celebrarà un Dimecres de Vela especial "Apps de navegació".

La Federació Catalana de Vela i Ports de la Generalitat aprofitaran aquest esdeveniment per presentar la campanya “Porta’m: hidratem consciències, reduïm residus” a tot el col·lectiu de la Vela Catalana. 

Encara ets a temps d'inscriure't, últimes places! http://congres.vela.cat

PONÈNCIES: HORARIS I SALES

 

Descàrrega CONGRESO VELA CATALANA HORARI.pdf

VII Jornades de la galera.

Dijous 06 de Febrer

A partir 7 de febrer i fins l'1 de març

VII jornades de la galera a les viles marineres de les Terres de l'Ebre.

Menús als restaurants de l'Ametlla de Mar 

      Novetat 2020: packs allotjament + menú + passejada històrica pels carrers de l’Ametlla de Mar*

Descàrrega jornades-galera-2020.pdf

ENQUESTA MEDIOAMBIENTAL

Dijous 30 de Gener

Benvolgut soci/a :

Com ja sabeu desde l´any 2007 el nostre club compta amb els certificats  ISO 14001 I Reglament Europeu EMAS, tots dos de carácter medioambiental.Disposar d´aquets certificats vol dir treballar de manera continuada el nostre comportament ambiental dintre de les nostres instal.lacions.Es per aixó que periodicament os demanem la vostra col.laboració contestant una breu enquesta que ens ajudi a com podem millorar aquest comportament així com coneixer la vostra opinió de les diferents tasques e iniciatives que es duen a terme desde el club per fer la nostra activitat de manera mes sostenible medioambientalment.

Per poder contestar aquesta enquesta cal clicar al seguent enllaç on trobareu el formulari,i no oblideu posar les vostres dades en cás que vulgessiu que os responguessim desde el club.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFyohRLEfh_B1Sx2_gaFAQmFbhX71ZW4M_8uP9PGrfHycnnA/viewform?usp=sf_link

Esperant la vostra col.laboració rebeu una cordial salutació

 

 


El Govern instal•larà punts de recàrrega de vehicles elèctrics

Divendres 24 de Gener

El Govern instal·larà punts de recàrrega de vehicles elèctrics a 13 ports per fomentar la mobilitat sostenible.

La instal·lació d’aquests mòduls contribuirà a la transformació del model de mobilitat i ajudarà a disminuir els gasos amb efecte d’hivernacle, la contaminació acústica i l’impacte ambiental

Les estacions es col·locaran als ports de Llançà, el Port de la Selva, Roses, l’Escala, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Blanes, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, l’Ametlla de Mar, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita i les Cases d’Alcanar.


Festa de la Vela Catalana 2020 Premiats

Dilluns 06 de Gener

Els Premis que es lliuraran a la Festa de la Vela del pròxim 31 de gener són per als esportistes, Clubs i Escoles que van aconseguir els seus èxits al 2019.

Veles de Clubs

Veles de platí, or, plata i bronze seguint els criteris establerts per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Vela el 2018 (núm. llicències, regatistes ARC, organització de regates, escola de vela...)

Vela d’ARGENT.-   CLUB NÀUTIC L'AMETLLA DE MAR

 

Descàrrega CNAM VELA ARGENT CNAM 2019.pdf

Marató TV3 "Un Mar Solidari"

Dijous 14 de Novembre

Un any més us convidem a sumar-vos a la gran festa de la solidaritat de Catalunya, la Marató de TV3, que es celebrarà el 15 de desembre i que ajudarà a recaptar fons per la investigació sobre les malalties minoritàries.


La Festa i el Congrés de la Vela Catalana ja tenen data

Dimecres 06 de Novembre

Festa de la Vela Catalana: 31 de gener – Museu Marítim de Barcelona.

La 53a edició de la gran Festa de la Vela Catalana ja té dia i lloc, serà el pròxim 31 de gener a la Sala Comillas de Museu Marítim de Barcelona. Una edició farcida d’èxits esportius i socials on, des de la Federació, reconeixerem una gran temporada: Campions del Món, d’Europa, d’Espanya i de Catalunya, persones distingides per les seves activitats en favor de l’esport de la vela i projectes socials realitzats en diferents Clubs, Escoles de Vela i Entitats de Catalunya.

Congrés de la Vela Catalana: 26 i 27 de febrer – BISC

La 2a edició del Congrés de la Vela tindrà lloc els pròxims 26 i 27 de febrer a les instal·lacions del Barcelona International Sailing Center.

El congrés, obert a tot el col·lectiu de la vela, té com a objectiu crear un espai de col·loqui on es tractin coneixements d’interès i es comparteixin les darreres novetats del sector.


Campanya “365 Dies de Mar”.

Dissabte 02 de Novembre

Aquesta campanya té com a objectiu posicionar l’esport de la vela com un esport que es pot gaudir durant tot l’any i augmentar el nombre d’inscrits fora de la temporada d’estiu.

ATREVEIX-TE I NAVEGA / 365 DIES DE MAR

 


Esmorsar Social

Dilluns 29 de Juliol

Es va celebrar un esmorsar social al Club consistente en ous ferrats, baldanas de çeba i arros i arengada. Van asistir 32 persones.


CASTELLS INFLABLES Estiu 2019

Dimarts 09 de Juliol

Activitats Castell Inflables en la Marina Seca del Club.

                  Nens/es entre 3 i 12 anys.

                  Dates 20 i 21 d'Juliol i 14 d'Agost.

                   Horari 18:00 a 21:00 Hores.

 

 


1a. Fira de la Mar.

Divendres 24 de Maig

Us proposem un cap de setmana ple d’activitats nàutiques a preus especials.

Xerrades, tallers i exposicions mediambientals per posar en valor l’essència mediterrània de l’Ametlla de Mar.

Dies 8 i 9 de Juny.

Tot el programa, 

Descàrrega fira-de-la-mar-2019.pdf

DEFENSEM LA VELA

Dimarts 16 de Abril

DEFENSEM LA VELA,
Els Clubs Nàutics de Platja ens necessiten!
 
Ara és hora que tot el col·lectiu de la Vela Catalana i totes les entitats vinculades fem un front comú en contra del Reglament General de Costes de l'Estat. En aquest reglament s'estableix que les instal·lacions costaneres -destinades a activitats esportives de caràcter nàutic federat- no poden superar els 300 m2, un fet que actualment deixa desprotegits i en seriós risc a 10 Clubs Nàutics de Platja membres de la Federació, i limita el futur del nostre esport. 
Des de la Federació, després d'anys de reunions amb diferents partits polítics i administracions, tant pel que fa a Costes de la Generalitat com Costes de l'Estat, acompanyant als nostres Clubs en defensa dels seus interessos sense rebre cap solució a la interpretació del Reglament de Costes, i donat que en aquest moment el departament de Costes de l'Estat està executant requeriments sobre l'aplicació d'aquesta normativa, ens veiem amb l'obligació de mobilitzar-nos com a col·lectiu.

Què farem?
Una mobilització el dia 25 d'abril a les 16h a l'avinguda de la Catedral de Barcelona. Omplirem la plaça d'embarcacions perquè s'escolti el nostre reclam. T'hi esperem!


CURSETS VELA LLEUGERA ESTIU 2019

Dissabte 13 de Abril

“Navegar a Vela”

Estiu, no deixis de practicar un dels esports més refrescants !!!  Corre a apuntar-te al Club Nàutic L’Ametlla de Mar

DATES I HORARIS

DATES:  Ver Imprés d’inscripció.

LLOC:   Club Nàutic L’Ametlla de Mar (C.N.A.M)

HORARIS: Dilluns a Divendres, matí de 10:30 a 13:30 horas.

 * Són per a majors de 8 anys. * Es realitzen amb les següents embarcacions: Optimist, Vaurien i Raquero.

* És imprescindible sapiger nedar. * Autoritzacio de pares y/o tutor legal

* Vestimenta: Gorra, banyador, samarreta i sabatilles.

* Es obligatori que els nens els recullin a les 13:30 h, els  pares, mares o tutors.

Descàrrega CNAMCursetVela2019.pdf
Descàrrega Cursos Vela 2019_1 Castellano.pdf

CAMPUS NÀUTIC DE SETMANA SANTA

Dijous 11 de Abril

Del 15 al 18 d'abril de 2019

Horari de 10 a 13 horas

Places limitades, Preu 55 euros.

Info i reserves 646 485 313.

Info Club Nàutic.

 


 VILA MARINERA de CATALUNYA,

VILA MARINERA de CATALUNYA,

Divendres 29 de Març

L'Ametlla de Mar és un dels primers quatre municipis en rebre el distintiu de VILA MARINERA de CATALUNYA, la nova marca turística de l'Agència Catalana de Turisme. 


Informatiu especial Tonyina 2019

Dissabte 23 de Març

Escrito informació de l'Associació Catalana per a una Pesca Responsable 

El “Ministerio de Agricultura Pesca i Alimentación” a través de la “Secretaria General del Mar” ens fa arribar el seguent Text:

“Se informa que la pesca del atún rojo está regulada en el Real Decreto 46/2019, de 8 de febrero, por el que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo y también por el REGLAMENTO (UE) 2016/1627 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 14 de septiembre de 2016, relativo a un plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 302/2009 del Consejo.

En este Reglamento en su artículo 11 punto 4. dice: “Se permitirá la pesca deportiva y de recreo de atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo del 16 de junio al 14 de octubre.”

Descàrrega Info especial Tonyina 2019.pdf

28A Fira Alternativa a L'Ametlla de Mar

28A Fira Alternativa a L'Ametlla de Mar

Dimarts 19 de Març

 

28A Fira Alternativa a L'Ametlla de Mar

>>>>------ 12, 13 i 14 D'ABRIL DE 2019-------<<<<

DE LA PLAÇA NOVA A LA PLAÇA JOAN MIRÓ


 Ruta de la tapa

Ruta de la tapa "Tot s'hi val".

Dimecres 06 de Març

A partir d'aquest divendres 8 i fins el diumenge 17 de març...

Descarrega cartell per conèixer les 17 tapes. 

Participa al Concurs Instagram.

Tots els participants sorteig 2 menus dobles.

Votans de la tapa guanyadora se sortejaran 10 Tuna Tours dobles.

Descàrrega tapatotshival2019.pdf

Lliurament Vaixell Amiral de Kersaint

Lliurament Vaixell Amiral de Kersaint " Lo Vinater "

Dijous 28 de Febrer

ASSOCIACIO D'AMICS DEL MUSEU MARITIM DE BARCELONA 

El dissabte 9 de març de 2019, la AAMMB fem el lliurament del vaixell Amiral de Kersaint " Lo Vinater " a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, acte que se celebrarà a l'antiga Confraria de Pescadors amb l'assistencia de les autoritats.

 


VI Jornades Gastronòmiques de la Galera

VI Jornades Gastronòmiques de la Galera

Dimecres 06 de Febrer

VI Jornades Gastronòmiques de la Galera, Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera

Divendres 8 de febrer fins el 3 de març veniu a degustar la Galera.

Alcanar, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita. els quatre municipis s'uneixen per oferir exquisits menús gastronòmics als seus restaurants, tenint com a protagonista la galera, producte local i de qualitat típic de la mar de l'Ebre.

 

Descàrrega jornadesgalera2019.pdf

Premis Festa de la Vela

Divendres 01 de Febrer

Els Premis que es lliuraran a la Festa de la Vela del pròxim 1 de febrer són per als esportistes, Clubs i Escoles que van aconseguir els seus èxits al 2018.

Veles de Bronze 2018 Clubs i Escoles. Club Nàutic l’Ametlla de Mar


LOTERÍA NADAL

Dijous 28 de Setembre

EN LAS OFICINAS DEL CLUB ESTÁ DISPONIBLE LA LOTERÍA DE NADAL 2.017 ESTARÁ RESERVADA HASTA EL 9 DE DICIEMBRE. EL DIA 15 SE DEVOLVERÁ A LA ADMINISTRACIÓN


Catalunya rep el distintiu de les Banderes Blaves per a 95 platges i 24 ports esportius

Dimecres 10 de Maig

Banderes Blaves

Aposta per uns ports sostenibles
 
El Govern de la Generalitat vol vetllar per la imatge de qualitat que ofereixen els ports catalans. La col·laboració públicoprivada pel que fa a recursos econòmics és cabdal per convertir els ports en instal·lacions de primer nivell, modernes, integrades en els seus municipis i sostenibles.
 

Terres de l’Ebre: CN l’Ametlla de Mar

Moltes felicitas al nostre personal y socis


“IV Festa de la Mar”

“IV Festa de la Mar”

Dimecres 10 de Maig

L’ organització de la Festa de la Mar 2017 és a càrrec de l’Associació de Vela Llatina de la Cala, l’ entitat federada més al sud de Catalunya fins el present. L’Associació de la Cala va començar el 2006 amb la seva primera activitat i, des de llavors, són ja 11 les que ha organitzat sota el nom de “Trobades de Vela Llatina Golf de Sant Jordi”. Al mateix temps i des del 2014 ostenta la Presidència de la FCCPMF, amb el compromís de celebrar aquest 2017 la “IV Festa de la Mar” que inclou també la “XII Trobada de Vela Llatina Golf de Sant Jordi”.

El municipi de l’Ametlla de Mar, a través del seu Ajuntament, amb motiu de la seva participació a la “IV Festa del Mar”, prepara diverses activitats sobre el patrimoni del mar del Golf de Sant Jordi  que inclouran manifestacions culturals de tot tipus com exposicions, conferències, imatges documentals, música, jocs tradicionals, ecologia, concursos gastronòmics…i per suposat la presència de prop de 50 vaixells tradicionals per navegar en les seves aigües.

Dins la Festa de la Mar tothom està convidat a participar-hi i gaudir-ne dels dies d’ intensa activitat al moll del Port Pesquer de l’Ametlla de Mar.

Descàrrega IVFestadelaMar2017.pdf

NAVEGADA SOLIDARIA

Dijous 24 de Novembre

L'activitat que realitzara el club és la següent: travessia per la zona propera a l’Escola de Vela. El CNAM proposa fer una travessa entre el port de l’Ametlla de Mar i el port natural de l’Estany.

Dirigit a tot el públic: Alumnes de l’escola de vela, persones externes que vulguin provar la vela, abonats/socis amb material propi, esportistes amb material propi.

Es durà a terme el dia 18 de desembre de 10h a 13h.

Donatiu per la Marató de TV3: 5€ per persona inscrita.

CONFIRMACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ ABANS DEL DIUMENGE DIA 11 DE DESEMBRE. 


SEGONA SORTIDA D'HIVERN

Diumenge 13 de Novembre

Després d'una setmana ventosa, aquest cap de setmana hem tornat a la batalla.

Dissabte vàrem sortir amb un mestral d'intensitat vaiable, amb força ratxes.

Practicant trapezi un cop més, vàrem marcar una velocitat de navegació màxima de 14 nusos i una mitja d'entre 8 i 9.

Us deixem un parell de fotos per a que us animeu a vindre!

                 

                                  LA NOSTRA FORÇA ES EL VENT!!


PRIMERA SORTIDA D'HIVERN

Dilluns 24 de Octubre

Aquest cap de setmana, vàrem començar les sortides d'hivern a vela lleugera.

El dissabte, amb un gregal poc sostingut d'una intensitat moderada però amb ratxes de fins a 14 nusos, vàrem aprofitar per practicar trapezi tot i la mala mar que hi havia.

El diumenge, amb la mar més calmada i amb rols bastant marcats de gregal a migjorn, vàrem fer una ruta per la costa de llevant de la població visitan diverses platges.

Animeu-se a participar a les pròximes sortides!

LA NOSTRA FORÇA ES EL VENT!!


ENTREGA BANDERA BLAVA

Dimarts 16 de Juny

Ahir dia 15 de Juny va tenir lloc a Port d´Aro l´acte d´entrega de les banderes blaves per aquest any 2015.L´acte va estar presidit pel conseller de territori i sostenibilitat el Sr Santi Vila i en el qual estavem presents la majoria dels ports i platges guardonats.


DIA DEL MAR

DIA DEL MAR

Dilluns 08 de Juny

El proper Diumenge dia 14 de Juny de 10 a 14 hores i al port pesquer de l´Ametlla de Mar i promogut per l´estació Nàutica Costa Daurada es celebrará la 4ª FESTA DEL MAR on els joves podran gaudir de diferents activitats aquàtiques que es duran a terme durant tot el matí


JORNADES GASTRONÒMIQUES DEL PEIX BLAU

Divendres 05 de Juny

Visiteu les jornades gastronòmiques del peix blau del nostre poble i no oblideu la XXI Diada Fideus Rossejats del dia 14 de juny. 


Bandera Blava Pescallunes III

Bandera Blava Pescallunes III

Diumenge 31 de Maig

El Pescallunes III propietat del soci Sr Rodrigo Alonso ha estat la primera embarcació del Club Nàutic L´ Ametlla de Mar en rebre el guardó de Bandera Blava per a embarcacións. Aquest distintiu s´otorga després de manisfetar a ADEAC el compromís de ser respectuós amb el medi ambient i realitzar bones practiques ambientals dintre de l´activitat nàutica. Així dons desde el club volem felicitar al Sr Rodrigo per aquesta iniciativa així com animar a altres socis i usuaris a realitzar aquesta sol.licitud.


NETEJA FONS MARI 2015

Dilluns 25 de Maig

El Club Nàutic L´Ametlla de Mar amb la col.laboració dels alumnes de busseig profesional de l´escola de capacitació nautico-pesquera de l´Ametlla de Mar han realitzat aquest mati la neteja del fons mari del club, com a activitat planificada dintre del programa Bandera Blava.Aquest any a participat  un total de 24 alumnes extraent diversos objectes del fons del port, al acabar l´exercici s´ha dut a terme un aperitiu com a agraiment als participants.  


Inscripció al registre europeu de gestió ambiental EMAS

5 d'Abril, 2015

El passat dia 19 de Maig el Club Nàutic L´Ametlla de Mar va rebre el reconeixament com a empresa amb una antiguetat de mes de cinc anys, d´inscripció al registre europeu de gestió ambiental EMAS otorgat pel Departament de Sostenibilitat i Territori de la Generalitat de Catalunya.

Guardó de Bandera Blava 2015

15 de Maig, 2015

El Club Nautic L´Ametlla de Mar obté per quinzena vegada consecutiva el guardó de Bandera Blava en reconeixement a la qualitat dels seus serveis i a la bona gestió medioambiental duta a terme pels seus treballadors i usuaris del port.

Ports amb Bandera Blava

Canvi de lluminàries

5 d'Abril, 2015

El passat dia 1 d´abril es van finalitzar les tasques de substitució de les antigues bombetes de vapor de mercuri que il.luminaven les instal.lacions exteriors del nostre club nàutic, les quals han estat substituides per lluminàries LED, molt més eficients i amb menys consum elèctric, contribuïnt així amb l’objectiu de reduïr el consum i també amb el cumpliment de la legislació vigent en matèria de contaminació llumínica, ja que les anteriors no cumplien amb aquest criteri legal.

---


El pasado día 1 de abril finalizaron las labores de sustitución de la antiguas lámparas de vapor de mercurio que iluminaban las instalaciones exteriores de nuestro club náutico, las cuales han estado sustituidas por lámparas LED, mucho más eficientes y con menor consumo eléctrico, contribuyendo de esta forma a la reducción del consumo i también en el cumplimiento de la legislación vigente en materia de contaminación lumínica, ya que las anteriores no cumplían dicho criterio legal.

Nova pàgina web

18 de Desembre, 2014

Comuniquem als socis que ja tenim a la seva disposició la nova pàgina web per a tot tipus de consultes.

Així mateix ens agradaria que tots facin ús de la mateixa com enviar-nos escrits, comentaris, etc. per poder publicar-ho en la web. Amb tot això aconseguiriem tindre una web viva i pròxima als socis.

La adreça es: http://www.cnametllamar.com.

Demanem als socis que tinguin algun rebut pendent de pagament, que degut a la proximitat del tancament de l'exercici, passin el més aviat possible a regularitzar la seva situació.

Nota Informativa consum elèctric

18 de Desembre, 2014

Benvolgut soci/sòcia,

Adjunt al present escrit li hem enviat la factura anual corresponent al subministraments d'aigua i llum corresponents a l'ultima anualitat.

Com podrà comprovar, l'import ha sofert un increment substancial i no habitual en el subministrament elèctric.

Ens veiem amb l'obligació d'explicar el motiu d'aquest increment, el qual ha estat conseqüència del canvi o substitució per part de Ports de la Generalitat del comptador general de consums de que disposava l'entitat, que ha de ésser substituït per un de registre digital, amb un increment de les lectures de mes del doble del comptador anterior. Davant d'aquest fet es van realitzar diferents proves respecte al correcte funcionament d'aquest nou sistema de lectura, i molt a pesar nostre, han resultat correctes les noves lectures.

El criteri utilitzat a l'hora de facturar ha estat proporcional i no s'ha repercutit cap sobrecost ni increment als usuaris o amarradors.

Informar, que ja des del moment del canvi del comptador i els increments comentats, s'ha estat i s'està treballant en buscar la forma de reducció de consums i costos elèctrics.

Quedem a la seva disposició per qualsevol aclariment al respecte.

Atentament.

Certificats

ISO14001 Emas bandera blava